Fysikalsk medisin

massage-389716_640Dette er et fagområde som er definert som diagnostisering og behandling av funksjonssvikt, skader og sykdommer i bevegelsesapparatet. Personer med skade- og belastningsrelaterte sykdommer i bløtdelene, samt personer med lidelser som medfører nedbrytning av skjelettstrukturer er én av målgruppene for dette fagområdet. En annen målgruppe er personer med medfødte funksjonshemminger eller med pådratte helseproblemer i det kardiovaskulære eller det perifere/sentrale nervesystemet. Personer med multitrauma og komplekse somatiske og psykososiale svikttilstander faller også inn under denne spesialist-tilhørende gruppen. For best mulig tilrettelegging blir det utført vurdering av funksjonsutfall og generell funksjon, samt diagnostisering av et tverrfaglig team med spesialisten i tet.

Det er nok riktig å si at storparten av pasientene innen denne gruppen lider av rygg- og nakkeproblemer, samt skulderplager. Uansett lidelser, er det viktig med fysikalsk medisin for tilrettelegging av arbeidssituasjon, rehabilitering etter operasjon eller skade, og gjenoppbygging av muskler og skjelett etter skade, sykdom eller kirurgi. I dagens mer “urørlige” samfunn er fysikalske behandlere verdt sin vekt i gull når det kommer til forebygging av skader og sykdom på muskler og skjelett, samt for å begrense og unngå sykemeldinger der det ikke er et reelt behov for det. Også overvektsproblematikk tas på alvor i dette fagfeltet, og de aller fleste fysikalsk-medisinske institusjoner tilbyr spesialtilpassede treningsprogrammer for ulike behov.

Det finnes mange ulike navn på institusjonene som kvalifiserer til å utøve fysikalsk medisinsk behandling, og fysikalske medisinere finner du på alt fra helseforetak til helsesportsentre og opptreningsinstitusjoner. Fysikalsk-medisinske leger bør være ekstra sterke på empati, samhandling på tvers av fagfelter og flersidig kommunikasjon. I tillegg er det ekstra viktig at man holder seg oppdatert, slik at man alltid utfører den mest givende, optimaliserte behandlingen til hver pasient – i tillegg til at man er en bedre diagnostiker dersom man praktiserer å jevnlig oppdatere seg innen sitt fagfelt.

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering holder jevnlig kurs og konferanser for å dele erfaringer, gi et sterkere samhold og en bedre samhandling, både innen yrket og også tverrfaglig mellom ulike yrkesgrupper. Å utdanne seg til fysikalsk medisiner tar minimum elleve år, som de fleste spesialistnivåer for medisinsk studieretning. Det består av seks år for profesjonsstudie i medisin, samt ytterligere fem år som minimum for å fullføre spesialiseringen.

Det viktigste fremskrittet som blir mer og mer klart for de fleste behandlere av fysikalske lidelser, er at det viktigste er å forebygge. Samtidig må man tilnærme seg problemet annerledes enn i dag. Det vanligste er per dags dato å følge symptomene til man finner en behandling. Fremover blir det viktigere med strategier for å behandle mer kognitivt og atferdsrettet, og ikke minst blir det stadig større behov for kompetansesentre med høyere spesialisering enn tidligere, ettersom fagområdet utvikler seg.

Målet er å fortsette med den tverrfaglige samhandlingen for å skape en best mulig tilnærming til behandling og forebygging innen fysikalske lidelser. Ett steg på veien kan synes å være at man organiserer klart definerte behandlingssentra for muskel- og skjelettlidelser, da fremtiden ser ut til å styrke behovet for fysikalsk medisin.

Privacy Policy